Ruben Öberg, projektchef

Om- och utbyggnationen av Lucerna nästintill dubblerar belastningskapaciteten för reningsverket och minskar kraftigt utsläppen av kväve, fosfor och partiklar i Östersjön.

– Med hållbarhet och miljö som starka nyckelord bygger vi för kommande generation, i ett tidsperspektiv på 40 till 50 år, framhåller Ruben Öberg, projektchef på Västervik Miljö & Energi.

Anledningarna till att Lucernaverket behöver byggas om är dels att anläggningen är i kraftigt behov av en renovering – den byggdes 1972 och har med andra ord varit i drift i över 50 år. Dessutom måste en omfattande utbyggnad och modernisering göras för att klara de hårdare kraven på minskade kväveutsläpp.

– Den befintliga anläggningen klarar inte alls de nya kraven och därför krävs en rejäl omstöpning och uppdatering för att i framtiden kunna hantera miljökraven i Västerviks stad med omnejd, berättar Ruben Öberg. Dagens anläggning belastas med 23 000 så kallade personekvivalenter – medan den nya bygger för att kunna hantera 40 000.

– Med andra ord nästintill fördubblar vi kapaciteten på verket, samtidigt som den renar betydligt mer. Något som innebär att vi kommer att minska utsläppen av kväve, fosfor och BOD (olika sorters partiklar) drastiskt. Det innebär att vi bidrar till en rejäl förbättring av vattenmiljön i Östersjön.

Han fortsätter: – För att dimensionera upp bygger vi ut processen med nya processenheter och reningsbassänger. Det blir både en ombyggnad, men också en utbyggnad.

De starka nyckelorden hållbarhet och miljö går som en röd tråd genom allt – och det handlar om att skapa en högre miljökvalitet, robusthet och flexibilitet i anläggningen säger Ruben Öberg.

– Med Bio-P (en process med en biologisk fosforrening) kommer behovet av kemikalier att minska betydligt, vilket är väldigt positivt och något vi lägger mycket kraft på är också energieffektivitet.

Genom att generera egen el med hjälp av solceller och en gasmotor kopplad till en elgenerator beräknas verket vara självförsörjande av el till drygt 70 procent. Något som blir effektivare är även logistiken. – Genom nya maskiner och containers som avvattnar slammet effektivare minskar vi antalet transporter till och från verket kraftigt.

En teknisk finess att lyfta fram är också att det renade spillvattnet (avloppsvattnet) kan återföras till processen och därmed minska förbrukningen av dricksvatten. En minskad dricksvattenförbrukning är angeläget inte minst sommartid, då det ju ofta brukar bli bevattningsförbud i Västerviks kommun.

– Inom projektet har vi även jobbat för att minska utsläpp av växthusgaser, vilket vi bland annat gör genom att täcka in öppna bassänger och omhänderta gas som vi förbränner i vår gasmotor. Projekteringen har pågått i ett par år och upphandling pågår.

– Vi räknar med att göra klart med en entreprenör under hösten och att första spadtaget kan tas innan årsskiftet. Sedan ska verket stå klart någon gång under 2026. Projektet är väldigt komplext med tanke på att vi ska bygga ett nytt verk i det befintliga, samtidigt som det är i drift. Det blir en robustare, flexiblare och mer välfungerande anläggning som Västerviksborna både kan vara trygga och stolta över poängterar Ruben Öberg.

– Genom Swecos arkitekter får Lucernaverket ett stort uppsving även utseende och arbetsmiljömässigt. Vi strävar efter att personalen ska känna en stolthet över att arbeta på reningsverket, framhåller han.