Avfallsförebyggande: År 2030 ska den totala mängden kommunalt avfall per invånare ha minskat med 25% i jämförelse med 2020.

Återanvändning: År 2030 ska det vara enklare för kommuninvånarna att återanvända begagnade varor. Återanvändning av bygg- och rivningsavfall ska ha ökat.

Effektiv materialåtervinning: År 2030 ska andelen hushåll och verksamheter som källsorterar fullt ut ha ökat.

Effektiv energi- och näringsåtervinning: År 2030 ska återvinningen av energi och näring från avfall ha ökat.

Deponering: År 2030 ska samtliga nedlagda deponier där det finns betydande risker att föroreningar sprids (klass 2) ha undersökts och lämpliga åtgärder genomförts.

Ingen nedskräpning: År 2030 ska den upplevda nedskräpningen i kommunen ha minskat till hälften jämfört med 2021.

Vi agerar lokalt och påverkar globalt!