Bostadsbolaget – Västervik Miljö och Energis (VME) samarbetspartner och största kund – använder nya innovativa lösningar i sitt hållbarhetsarbete för att uppfylla de 17 globala miljö­målen. Vid det nya särskilda boendet i Gamleby kommer bland annat dagvatten att återanvändas till spolning av toaletter – vilket både sparar vatten och avlastar dagvattensystemet.

Hur högt Bostadsbolaget värderar sitt hållbarhets­arbete märks tydligt på många olika sätt.

– Vi strävar efter att följa de 17 globala målen i Agenda 2030 i så hög grad som möjligt. Och samtliga våra 150 medarbetare har genomgått en hållbarhetsutbildning för att få lärdom om hur vi ska agera både ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel, framhåller hållbarhetscoachen Akko Karlsson.

Akko Karlsson

Klimatanpassning och utemiljö går hand i hand – på Bostadsbolagets bostadsgårdar och grönytor sker en klimatanpassning.

– Dels vill vi förebygga skador från skyfall och i samarbetet med VME identifieras just nu var dagvattenledningarna har stora påfrestningar. I området Midgård planerar vi nu att ta hand om regnvatten från tak i egen regi, samtidigt som det är det dags för underhåll av utemiljöerna. Rent praktiskt kommer vi att ”sänka ner” våra grönytor så att de kan bli tillfälligt vattenfyllda – för att sedan låta vattnet sakta sjunka ned i mark och återställa grundvattnet.

– Vi avlastar därigenom dagvattennätet och förebygger översvämningar och baktryck i golvbrunnnar – vilket gör att vi förhoppningsvis slipper att reningsverket ute på Lucerna får öppna breddavloppen med orenat vatten ut i Östersjön. Det är ju även en fråga om växtval, det ska vara både vackert och funktionellt. Att ha stora träd ger skugga på fasaderna, som kan sänka temperaturen med åtta grader bara genom sin skugga. Genom att göra flera åtgärder samtidigt minskar vi kostnaderna både för oss, VME och hyresgäster på sikt.

Den pågående byggnationen av det nya särskilda boendet Åbylund, på Västerviks­vägen i Gamleby, och Hälsocentralen intill – tar det klimatsmarta till en ny nivå.

– Där har vi inte bara solceller på taken som producerar egen energi och miljö­mässigt behandlat trä i fasaderna som inte behöver något underhåll i form av exempelvis målning, inleder projektledaren David Högström.

Han fortsätter:
– Vi har också mycket innovativa lös­ningar – som de dynamiska fönstren, en solfilm i fönstren. Den tar bort upp till 80 procent av solens värmestrålar inne i de 52 lägenheterna i det särskilda boendet och i Hälsocentralen.

– Särskilt boende, är till för dig som har ett särskilt stort behov av service, vård och omsorg. På särskilt boende finns det personal som kan ge dig stöd dygnet runt och många äldre har det väldigt jobbigt när det blir värmeböljor under somrarna. Då hjälper de dynamiska fönstren att hålla nere temperaturerna i lägenheterna på ett väldigt smart och positivt vis, säger Akko Karlsson.

En mycket innovativ lösning är inte minst sättet att ta vara på dagvattnet – med andra ord regn och smältvatten från snö och hagel. Idén fick han från bolaget Castellum i Örebro, som gjort något liknande.

– Tanken är att samla ihop det vatten som hamnar på taken både på det särskilda boendet (en takyta på cirka 2 000 kvadratmeter) och Hälsocentralen (cirka 1 600 kvadratmeter) genom att det får rinna ned via hängrännor och stuprör till en under­jordisk tank – ungefär två meter ned i jorden, förklarar David.
Tanken rymmer ungefär 60 kubik vatten.

– Regnvatten är ganska aggressivt, så det renas från lukt och färg av en ozonteknik. Sedan pumpas det vidare och återanvänds till spolning av toaletterna på det särskilda boendet. Här använder vi dubbla rörsystem, vilket inte tillhör det traditionella – utan är nytänkande.

– Det finns många stora fördelar. De största är att vi minskar behovet av processat dricksvatten och att vi avlastar dagvattensystemet vid extremväder (skyfall). Något som är väldigt positivt, då vi måste hushålla med vårt vatten och ofta har bevattningsförbud på grund av torka i Västerviks kommun, menar Akko Karlsson.

David Högström

– Vi beräknar att spara cirka 900 kubik vatten på ett år, vilket motsvarar cirka 6 000 fyllda badkar, framhåller David Högström.

Projektet, som inleddes under våren 2022, ska stå klart i slutet av december.