Vi agerar lokalt och påverkar globalt. Just nu pågår flertalet stora miljöinvesteringar och omställningar för framtidens Västerviks kommun. Här har vi samlat några av dem.

Inom va-verksamheten har vi kommit långt i Västerviks kommun när det gäller flera av våra stora utmaningar. Vi arbetar till exempel aktivt med förnyelse av vårt ledningsnät efter en av styrelsen beslutad förnyelsetakt. I våra långsiktiga investeringsprognoser säkrar vi upp viktiga underhållsåtgärder på våra vatten- och avloppsverk. En om- och nybyggnation av Lucerna avloppsreningsverk i Västervik genomförs för framtida generationer och renare Östersjön. Att undersöka möjligheten till en ny dricksvattentäkt i kommunen är ytterligare ett exempel på vad vi gör för vår framtida generation.

Inom Avfall & Återvinning är det flera stora projekt på gång för att lyfta hållbarhetsarbetet ytterligare en nivå. Utvecklingen drivs på både av skärpningar i miljölagstiftningen, men också av egna mål och ambitioner att stärka miljöarbetet och öka tillgänglighet och servicegrad för våra kunder.

Gamleby får obemannad ÅVC (återvinningscentral)

Efter en kort digital utbildning ges man tillträde att besöka återvinningscentralen under stor del av dygnet. Först ut är Gamleby, där systemet införs under hösten 2024.

Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och obligatorisk utsortering av matavfall

Insamlingsplatserna för förpackningar sköts sedan årsskiftet av Västervik Miljö & Energi och all omlastning av materialen sker på Målserum. Under kommande år fram till 2027, kommer alla hushåll nu successivt att få insamling hemma vid bostaden.

Ny återvinningscentral på Målserum

Projektering för en ny modern återvinningscentral pågår och om allt går enligt planerna påbörjas byggnationen 2025. Den nya ÅVC:n kommer att ha högre besökskapacitet och erbjuda bättre möjligheter till återvinning och återbruk. Den blir därmed både smidigare och trevligare att besöka.